Verkoopsvoorwaarden

Verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. DEFINITIES
– Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, templates, vormen, sjablonen, grafische vormgevingen, scripts en databases.
– Webwinkel/Webshop: een online etalage waarbij diensten en producten kunnen worden verkocht en aangeschaft via het internet. Deze online etalage kan eventueel ook ingericht worden als een productcatalogus met de mogelijkheid om een offerte aan te vragen, zonder rechtstreekse mogelijkheid om diensten en producten via deze online etalage te verkopen en aan te schaffen.
– Grafisch ontwerp: alle grafische schetsen en alle eindresultaten van grafische vormgeving, niet-limitatief te verstaan: logo ontwikkeling, stickers, affiches, huisstijlen, drukwerken, campagnes, grafisch artwork, websites, enz enz.
– Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon met wie CrèmeBrûlée een overeenkomst sluit tot het leveren van producten en/of diensten.
– CrèmeBrûlée, Ingeborg Téblick, Inge Teblick zijn dezelfden.

2. TOEPASSELIJKHEID
– Door het mondelinge of schriftelijke sluiten van een overeenkomst met CrèmeBrûlée verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene leveringsvoorwaarden en dat hij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat. De persoon die de bestelling of opdracht plaatst in naam van de opdrachtgever wordt verondersteld als zijnde daartoe gemachtigd. Hij draagt gebeurlijk samen met zijn lastgever alle verantwoordelijkheid tegenover derden. – De klant is tevens aansprakelijk voor de betaling van de rekeningen, zelfs indien de klant verzoekt deze aan derden te factureren en indien Inge Téblick hiermede heeft ingestemd.
– Eventuele inkoop-, betalings- of andere voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door CrèmeBrûlée uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard, zelfs indien de voorwaarden van de opdrachtgever deze voorwaarden uitsluiten. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die afwijking expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en CrèmeBrûlée opgenomen wordt. CrèmeBrûlée behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen.

3. AANBIEDING EN ACCEPTATIE
– Alle offertes en prijsopgaven opgesteld door CrèmeBrûlée zijn geheel vrijblijvend. CrèmeBrûlée behoudt zich het recht voor om iedere opdracht te weigeren zonder daarvoor een standpunt te moeten rechtvaardigen en zal, onder andere, alle vermeldingen die tot haat aansporen, afbreuk doen aan de menselijke waardigheid, enz. weigeren. Offertes en prijsopgaven opgesteld door CrèmeBrûlée blijven 30 dagen geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en CrèmeBrûlée zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen en de gevolgen voor de prijs en de leveringsdatum middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Een samengestelde prijsopgave verplicht CrèmeBrûlée niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. De opdrachtgever erkent onderling e-mailverkeer als wettelijk, geldig bewijsmiddel.

4. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
– Een klant die CrèmeBrûlée verzoekt een proef, model, ontwerp, tekst, film of welk voorbereidend werk ook te leveren, zonder uitdrukkelijk voorbehoud, verbindt er zich toe nadien de bestelling aan CrèmeBrûlée toe te vertrouwen of haar voor het geleverde werk te vergoeden.
– CrèmeBrûlée zal de overeenkomst naar best inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft CrèmeBrûlée het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan CrèmeBrûlée aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan CrèmeBrûlée worden bezorgd.
– Indien de benodigde gegevens niet tijdig aan CrèmeBrûlée zijn verstrekt, heeft CrèmeBrûlée het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. CrèmeBrûlée is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat CrèmeBrûlée is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan CrèmeBrûlée de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Opdrachtgever vrijwaart CrèmeBrûlée voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is. CrèmeBrûlée gaat geen verbintenis aan om in naam en voor rekening van de opdrachtgever een domeinnaam aan te vragen en/of om de website van de opdrachtgever te huisvesten bij een hosting-bedrijf. Wel zal CrèmeBrûlée aan de opdrachtgever een erkend domeinnaambedrijf en/of een hosting-bedrijf voorstellen en waarop de website stabiel en zonder problemen kan werken. Indien de opdrachtgever instemt, zullen de gegevens van de opdrachtgever aan dit domeinnaambedrijf en/of hosting-bedrijf overgemaakt worden. CrèmeBrûlée zal bij instemming van de opdrachtgever tevens aan het domeinnaambedrijf vragen of de gewenste domeinnaam nog vrij is en zal de opdrachtgever hieromtrent onverwijld informeren. Het is echter de opdrachtgever die in eigen naam en voor eigen rekening een overeenkomst tot het bekomen van een domeinnaam met dit domeinnaambedrijf en/of een hostingovereenkomst met dit hostingbedrijf afsluit. De domeinnaam is na registratie dan ook eigendom van de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever een voorkeur heeft voor een eigen domeinnaambedrijf en waarbij de domeinnaam kan geregistreerd worden, en/of hostingbedrijf is hiertegen geen enkel bezwaar. Evenwel moet in dit geval de opdrachtgever nagaan of het aangebrachte domeinnaambedrijf en/of hostingbedrijf aan de minimumvereisten voldoet opdat de website stabiel en zonder problemen kan werken.  CrèmeBrûlée draagt met betrekking tot de hosting geen enkele aansprakelijkheid noch gehoudenheid mocht de ontwikkelde website niet gehuisvest geraken, of niet online verschijnen wegens problemen bij de huisvesting (‘hosting’). CrèmeBrûlée draagt met betrekking tot de domeinnaam geen enkele aansprakelijkheid noch gehoudenheid mocht de gewenste domeinnaam niet geregistreerd geraken.
In geval de website, ondanks het bekomen van een huisvesting (hosting) en een domeinnaam bij een door CrèmeBrûlée geadviseerd bedrijf, binnen de 2 maanden niet of slechts beperkt zou functioneren, dient de opdrachtgever CrèmeBrûlée hiervan op de hoogte te brengen via brief of email met ontvangstbewijs en dit binnen de 48 uren volgend op de datum waarop de opdrachtgever kennis heeft genomen van de feiten, op straffe van verval. CrèmeBrûlée zal dan het nodige doen om de website operationeel te krijgen en dit zonder enige meerkost aan te rekenen.
Websites en webwinkels: het naleven van alle wettelijke voorschriften is en blijft de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. CrèmeBrûlée kan deze wettelijke voorschriften op vraag van de opdrachtgever toepassen op de webwinkel. De opdrachtgever wordt geacht op de hoogte te zijn van de wetgeving inzake de opzet en het beheer van webwinkels/websites en dit zowel voor én na de bouw van de webwinkel/website door CrèmeBrûlée. De opdrachtgever dient derhalve te controleren dat de webwinkel/website te allen tijde beantwoordt aan de wettelijke en administratieve formaliteiten die van toepassing zijn.
Indien nodig dient de opdrachtgever de nodige stappen te ondernemen om de webwinkel/website in regel te stellen met de wetgeving terzake. CrèmeBrûlée is in geen enkel geval verantwoordelijk voor het niet naleven van de wettelijke voorschriften en administratieve formaliteiten die gelden voor webwinkels/websites en gerelateerde producten.
De opdrachtgever is alleen en volledig verantwoordelijk voor de informatie die hij online zet of vraagt om online te zetten. Hij verbindt zich ertoe om alle regels of alle reglementen die de verspreiding van een bepaald soort informatie verhinderen, beperken of reglementeren, te respecteren. Mogelijke voorbeelden van reglementen zijn: gedragscode, bescherming van het privé-leven, respect voor intellectuele eigendomsrechten, etc. De opdrachtgever garandeert dat derden geen rechten kunnen laten gelden op de gegevens en het materiaal dat ter beschikking van Inge Téblick gesteld wordt. De opdrachtgever beschermt Inge Téblick tegen alle aanspraken van derden op of in verband met de inhoud van de webwinkel. De opdrachtgever vergoedt CrèmeBrûlée voor elke schade of elk nadelig effect dat hiervan het gevolg is.

5. DUUR EN BEËINDIGING
– Het ontwerpen van een nieuwe website door CrèmeBrûlée voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt in een mondelinge of schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken. CrèmeBrûlée kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met CrèmeBrûlée gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden. CrèmeBrûlée heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, staking van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft in deze gevallen geen recht op enige schadevergoeding.
– Een annulering van bestelling door de opdrachtgever dient steeds per aangetekend schrijven te worden gemeld binnen de 8 dagen na ondertekening van de bestelbon. Wanneer de opdrachtgever om welke reden dan ook afziet van zijn bestelling wordt een bedrag van 30 % van de overeengekomen aannemingsprijs als forfaitaire contractuele schadevergoeding ten gunste van CrèmeBrûlée opgelegd. In geval van annulatie tussen de 8e en de 15e dag na ondertekening van de bestelbon is deze forfaitaire schadevergoeding 60 % van de overeengekomen prijs en na de 15e dag is de integrale som van de bestelling verschuldigd.

6. LEVERING EN LEVERTIJD
– De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de inhoud van de website en voor het aanleveren van materiaal voor de website. CrèmeBrûlée gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal, dewelke aangeleverd worden in een tekst- of afbeeldingsbestand via DVD of via e-mail, van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten en deelt de opdrachtgever de verwachte levertijd mee en dit in functie van de agenda van CrèmeBrûlée. Bij het ontwerpen van een nieuwe website maakt CrèmeBrûlée eerst een basisontwerp, waarbij de uiterlijke kenmerken ( niet limitatief onder andere de lay-out, grootte van de afbeeldingen, lettertypes enz.) door CrèmeBrûlée worden bepaald en legt dit ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever via een e-mail met een voorlopig internetadres of printscreen waarop de homepage van de te creëren site wordt voorgesteld. CrèmeBrûlée  behoudt de auteursrechten van het ontwerp. De opdrachtgever controleert dit ontwerp en geeft commentaar, opmerkingen of aanmerkingen binnen de 7 werkdagen door aan CrèmeBrûlée. Wanneer de opdrachtgever niet binnen deze 7 werkdagen reageert op het basisontwerp via een aangetekend schrijven of e-mail met ontvangstbevestiging, gaat de opdrachtgever stilzwijgend akkoord met het basisontwerp. Na ontvangst van de reacties van de opdrachtgever op het basisontwerp of bij uitblijven na 7 werkdagen van zulke reacties gaat Inge Téblick over tot het voltooien van de volledige website binnen de termijn overeengekomen met de opdrachtgever. Indien het grafisch ontwerp (alles van grafische aard, o.a. advertentie, nieuwsbrief, affiche, website, logo enz.) door CrèmeBrûlée ontwikkeld, gebruikt wordt door de opdrachtgever, volgt hieruit expliciet zijn instemming met het ontwerp en kan op geen enkele wijze nog de
aansprakelijkheid van CrèmeBrûlée ingeroepen worden.
– Mocht CrèmeBrûlée door overmacht niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan CrèmeBrûlée alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij CrèmeBrûlée een redelijke termijn van minimaal 6 weken gegund wordt om de verplichtingen na te komen.
– Het goedgekeurde ontwerp wordt digitaal aan de opdrachtgever bezorgd.
– Laattijdig afleveren van teksten en modellen, correcties, drukproeven en dergelijke, door de klant, a1smede het laattijdig geven van het order tot definitief afdrukken kan de leveringstermijn verlengen en de kosten verhogen.
– Bij uitdrukkelijk bedongen leveringstermijnen, op schrift gezet bij de bestelling, begint de termijn te lopen vanaf de eerste werkdag volgend op het overhandigen van alle materialen, teksten en documenten nodig om met het werk te kunnen aanvangen.
– Voor het uitvoeren van een werk, op verzoek van de klant binnen een kortere termijn dan welke normaal voorzien was, worden extra kosten in rekening gebracht.
– De levering van drukwerken en andere producten geschiedt ten huize van CrèmeBrûlée, tenzij anders overeengekomen. Verpakkingskosten en vervoerkosten tot bij de klant zijn voor rekening van de klant. Bij franco levering wordt steeds de goedkoopste vervoerregeling getroffen; wenst de klant een andere regeling dan zijn de meerkosten te zijnen laste.
– De goederen reizen steeds voor risico van de klant. De leverancier kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen of oponthoud, tenzij door zijn schuld of de schuld van zijn aangestelden of lasthebbers veroorzaakt.
– Het in ontvangst nemen van de goederen zonder aantekening op de afleveringsbon of verzendingsnota, geldt als bewijs van ontvangst in degelijke staat.
– Indien CrèmeBrûlée verzocht wordt om een elektronische nieuwsbrief te verzenden, zal de opdrachtgever CrèmeBrûlée voorafgaandelijk aan het verzenden zijn akkoord met de nieuwsbrief laten toekomen. Tevens zal de opdrachtgever CrèmeBrûlée het klantenbestand en waaraan moet verzonden worden, digitaal aanleveren. Door de aanlevering erkent de opdrachtgever de instemming van de bestemmeling bekomen te hebben en CrèmeBrûlée draagt inzake geen enkele verantwoordelijkheid.

7. KLACHTEN
Op straf van verval van recht moet iedere klacht aangetekend en binnen de acht dagen na ontvangst van de goederen worden overgemaakt. De klant die de levering binnen deze acht dagen niet op zijn degelijkheid heeft onderzocht, wordt verondersteld de levering conform de bestelling te hebben bevonden. De vorderingen op grond van verborgen gebreken dient te worden ingesteld binnen een korte tijd.
De termijn van acht dagen begint te lopen vanaf het ogenblik van de ontvangst van een afleveringsnota, verzendingsdocument of gelijkwaardig, of bij gebrek hieraan bij ontvangst van de factuur.
Gedeeltelijke benuttiging van het geleverde heeft de aanvaarding van het geheel tot gevolg. Gebreken aan een gedeelte van de levering, geven de klant niet het recht tot afkeuring van het geheel. CrèmeBrûlée behoudt zich het recht voor goed uitgevoerd werk te leveren in de plaats van eventueel foutief werk.
De verantwoordelijkheid van CrèmeBrûlée is beperkt tot de teruggave of gedeeltelijke teruggave van de prijs die zij heeft ontvangen voor het niet conforme gedeelte van het order. CrèmeBrûlée wijst alle verdere verantwoordelijkheid af,zo ook voor alle schade toegebracht aan personen of goederen door geleverde of verkochte koopwaar.

8. OVERMACHT
– CrèmeBrûlée aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer CrèmeBrûlée als gevolg van overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal CrèmeBrûlée alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer uit onderling overleg tussen de opdrachtgever en CrèmeBrûlée geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden zonder enig recht op schadevergoeding in hoofde van de opdrachtgever.
Eventuele reeds geleverde prestaties door CrèmeBrûlée tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

9. COPYRIGHT en AUTEURSRECHTEN
– Auteursrechten zijn nooit begrepen in de geleverde ontwerpen, enkel de copyrights, tenzij er uitdrukkelijk een cessie of concessie wordt gefactureerd. Door CrèmeBrûlée aangeleverde modellen, teksten, tekeningen, bladschikkingen, lay-outs, schetsen, interpretaties en dergelijke, blijven in principe ook haar eigendom. De klant kan er (tenzij er specifiek auteursrecht werd verleend via facturatie) voor of na levering van het werk de overdracht niet van eisen.
– Al het door CrèmeBrûlée vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van CrèmeBrûlée niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites, drukwerken of welke media dan ook dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is, tenzij anders vermeld door CrèmeBrûlée.
– Het eigendom van door CrèmeBrûlée verstrekte ideeën, concepten of ontwerpen blijft volledig bij CrèmeBrûlée, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan CrèmeBrûlée hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is CrèmeBrûlée gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen. CrèmeBrûlée behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

10. PRIJZEN
– Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld. Behoudens andersluidende en uitdrukkelijke overeenstemming, zal er een voorschot van 50 % op het voorziene totaalbedrag (incl. BTW in geval van toepasbaarheid) van elke bestelling betaald worden door de opdrachtgever aan CrèmeBrûlée vooraleer deze start met de uitvoering van de opdracht en/of bestelling. Wijzigingen in de tarieven worden door CrèmeBrûlée minimaal 2 maanden van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden.

11. BETALING
– Facturen dienen binnen de 8 dagen na factuurdatum betaald te worden. In de genoemde gevallen behoudt CrèmeBrûlée zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen. In geval de facturatie het ontwerpen en/of de ontwikkeling van een website betreft, zal CrèmeBrûlée bij niet betaling op de vervaldag het recht hebben de website offline te plaatsen tot op het moment van volledige betaling. In geval van betwisting van de factuur, dient zulks te gebeuren middels aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur, bij gebreke waaraan de factuur als aanvaard beschouwd dient te worden.
– De ontvangst van de factuur geldt van rechtswege en volgens artikel 1139 van het Burgerlijk Wetboek als ingebrekestelling, zonder dat er enige akte nodig is. Elke niet betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning of ingebrekestelling ten laste van de klant een intrest op van 1 pct per maand.
Wanneer de factuur onbetaald blijft gedurende vijftien dagen na de aangetekende zending van een aanmaning, zal de schuld bovendien worden verhoogd met 10 % van het factuurbedrag, met een minimum van €40,00.
– Bij facturatie van een of meerdere leveringen, in mindering op een nog niet volledig geleverde bestelling, kan de klant zich hierop niet beroepen om de betaling uit te stellen tot na de volledige levering.
– Bij gemis van betaling van de factuur of een der facturen op de vervaldag, behoudt CrèmeBrûlée zich het recht voor de onmiddellijke betaling te eisen van alle vorderingen die nog open staan en iedere bestelling of lopend contract te vernietigen.
– Indien op verzoek van de klant, de bestelling vernietigd wordt of de uitvoering geschorst, zal de facturatie geschieden op basis van het op dat ogenblik verrichte werk of stadium van uitvoering.
– De opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde goederen en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens CrèmeBrûlée heeft voldaan.
– De betaling van de roerende voorheffing van 15% op auteursrechten (zie pt 9) is wettelijk verplicht uit te voeren door de verwerver van de auteursrechten, m.a.w de klant en wordt meteen ingehouden bij de betaling. Dit betekent dat de factuur voor het overgrote deel op rekening van CrèmeBrûlée wordt uitbetaald; maar op het gedeelte auteursrecht moet er een roerende voorheffing (15% op 25% of 50% van het netto bedrag van de auteursrechten) rechtstreeks aan de staat betaald worden binnen de 15 dagen na betaling van de factuur aan CrèmeBrûlée (u doet dat dus best tegelijkertijd).
De klant krijgt daarvoor een bijlage bij elke factuur met het te betalen bedrag van de onroerende voorheffing met de link naar http://www.rv-on-web.be/ waar u een eenvoudig formulier moet invullen volgens de bijlage. De website genereert een specifieke gestructureerde mededeling, waarmee u de voorheffing kan betalen aan BE79 6792 0022 1033 (PCHQ BE BB), Inningscentrum – Sectie roerende voorheffing, Koning Albert II-laan 33 bus 42, 1030 Brussel.

12. AANSPRAKELIJKHEID
– De klant blijft steeds tevens aansprakelijk voor inbreuken op wettelijke bepalingen inzake auteursrecht (en de betaling van de eventuele roerende voorheffing bij cessie of consessie), privacyrecht (GDPR), reproductie, artistiek of industrieel eigendom, oneerlijke concurrentie, beschermde producten en dergelijke, wanneer hij een bestelling doorgeeft. Hij vrijwaart CrèmeBrûlée uitdrukkelijk van alle financiële of gerechtelijke gevolgen die hieruit zouden voortspruiten.
– Bij laattijdige levering door de klant van teksten, tekeningen, clichés of gelijk-aardig, waardoor het werk vertraging oploopt, wordt alle verdere verantwoordelijkheid door CrèmeBrûlée afgewezen. Dit is tevens het geval bij onderbrekingen voor wijzigingen. Stopzetting in een bepaald stadium van de opdracht geeft CrèmeBrûlée het recht alle kosten tot op dat ogenblik aan te rekenen, alsmede de kosten voor het inhalen van voorraden, papier en materialen die nodig waren voor de uitvoering van het gehele werk.
– Voor zover CrèmeBrûlée bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveringen van derden, waarop CrèmeBrûlée weinig of geen invloed kan uitoefenen, kan CrèmeBrûlée op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met CrèmeBrûlée of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met CrèmeBrûlée.
– In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is CrèmeBrûlée slechts aansprakelijk voor de vervangende schadevergoeding tot maximaal 50 % van het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van CrèmeBrûlée voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.  CrèmeBrûlée is voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door de opdrachtgever, en schade wegens de door CrèmeBrûlée gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van een schriftelijke overeenkomst vormt. Gezien het op het internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via internet vrij toegankelijk is.
– CrèmeBrûlée kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. CrèmeBrûlée is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen. CrèmeBrûlée is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht.
– Indien CrèmeBrûlée op basis van het aangeleverde materiaal en/of op basis van aanwijzingen/instructies door de opdrachtgever, een grafisch ontwerp maakt, is de opdrachtgever uitsluitend verantwoordelijk en aansprakelijk voor de overeenstemming van het aangeleverde materiaal én grafisch ontwerp met de van toepassing zijnde wetgeving op auteursrechten, intellectuele eigendom en copyright. CrèmeBrûlée kan hieromtrent auteursrechtelijk nooit of te nimmer aansprakelijk gesteld worden. De inhoud van de gegevensverspreiding en -publicatie blijft in alle gevallen de eigen verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. CrèmeBrûlée wordt niet geacht deze te beperken of erop toe te zien, noch kan CrèmeBrûlée aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de eigen publicatie. Alle nodige auteursrechten, vergoedingen, onkosten of boetes zijn ten laste van de opdrachtgever.
– Bij het uitvoeren van drukwerken zijn lichte verschillen in kleur, zuiverheid, gladheid, aanblik, satinering, eenvormigheid, van voor- en achterzijde van de drukdragers zelfs indien zij voorkomen in eenzelfde levering of fabricatie of gedeelten ervan steeds mogelijk. Volkomen overeenstemming van te reproduceren kleuren kan, gezien de aanmaak en veranderlijkheid van inkten en inktgeving, en samenstelling van papiersoorten niet worden gewaarborgd.
– Ook bij beoordeling van digitaal uitgevoerde werken is er steeds kleurverschil mogelijk op verschillende beeldschermen.

13. ONDERHOUD EN AANPASSING VAN DE LEVERING
De opdrachtgever heeft gedurende 1 week na het online plaatsen van een goedgekeurde website de gelegenheid duidelijk omschreven inhoudelijke wijzigingen of aanpassingen aan teksten of fotogalerijen in de geleverde producten te melden aan CrèmeBrûlée, waarna CrèmeBrûlée deze wijzigingen kostenloos zal doorvoeren. Wanneer aan CrèmeBrûlée binnen de genoemde termijn geen vragen tot aanpassingen gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot kostenloze aanpassing. Na deze periode kunnen aanpassingen of wijzigingen gebeuren welke bijkomend gefactureerd zullen worden. Reclamatie schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.

14. BEWAARGEVING, RISICO MATERIALEN KLANT
CrèmeBrûlée is niet verplicht teksten, films, dvds, cds, clichés, stempels, foto’s, opmaakfiles en dergelijke, behorende tot de klant in bewaring te nemen. Als toch een bewaring wordt overeengekomen kan hiervoor een toeslag gevraagd worden naargelang de belangrijkheid van de stukken. Bij overdracht van originele opmaakdocumenten wordt een factuur opgesteld voor de overdracht van auteursrechten.

15. OVERIGE
– CrèmeBrûlée zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan CrèmeBrûlée. Zie ook ons privacybeleid.
–  CrèmeBrûlée is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
– Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen CrèmeBrûlée en de opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van
de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht te nemen.
– Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
– Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeiend of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter van het arrondissement Lier aanhangig worden gemaakt. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn terzake van door CrèmeBrûlée met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, de administratieve gegevens van CrèmeBrûlée beslissend.
– Met deze voorwaarden zijn alle voorafgaande exemplaren vervallen. Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van CrèmeBrûlée: https://www.creme-brulee.be/verkoopsvoorwaarden/.